POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ

§ 1
[informacje ogólne]

1. Strona internetowa (dalej: „Strona Internetowa”) jest administrowana przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa wpisaną do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000152345, NIP: 5272397557, REGON: 015446632, e-mail: office@igg.pl (dalej: „Administrator”).
2. W przypadku korzystania ze Strony Internetowej mogą być zbierane i wykorzystywane dane użytkowników Strony Internetowej (dalej: „Użytkownicy”), w tym dane osobowe.
3. Dane Użytkowników mogą być zbierane w wyniku: ich dobrowolnego podania przez Użytkowników oraz stosowania plików cookies – zarówno własnych jak i pochodzących od podmiotów zewnętrznych.
4. Zbierane mogą być ponadto informacje o adresie IP Użytkownika, czasie nadejścia zapytania i wysłania odpowiedzi, adresie strony internetowej, z której Użytkownik został przekierowany do Strony Internetowej oraz rodzaju oprogramowania, z którego korzysta Użytkownik (rodzaju systemu operacyjnego i rodzaju przeglądarki). Informacje te są wykorzystywane dla celów administrowania Stroną Internetową oraz tworzenia statystyk i analiz.
5. Administrator dba o prawidłowe zabezpieczenie danych Użytkowników poprzez stosowanie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych.
6. Bezpieczeństwo danych osobowych w trakcie przesyłu zapewnia stosowany przez Administratora protokół transmisji SSL. Protokół koduje dane przed ich wysłaniem z przeglądarki Użytkownika i dekoduje po bezpiecznym dotarciu na serwer Strony Internetowej.

§ 2
[dane osobowe]

[administrator]

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Izba Gospodarcza Gazownictwa z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000152345, NIP: 5272397557, REGON: 015446632, e-mail: office@igg.pl. [cele przetwarzania]
2. Administrator za pośrednictwem Strony Internetowej może przetwarzać dane osobowe w celach takich jak:
1) skontaktowanie się z Użytkownikiem w odpowiedzi na jego zapytanie:
a) podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ponieważ odpowiadanie na zapytania lub korespondencję jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora;
b) podanie danych osobowych w przypadku tego celu przetwarzania jest dobrowolne, ale może być konieczne, żeby dana osoba mogła skontaktować się z Administratorem i uzyskać odpowiedź;
c) bez podania danych uzyskanie odpowiedzi od Administratora może nie być możliwe, ale będzie to zależeć od konkretnej sytuacji;
2) prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora;
a) podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda Użytkownika;
b) zbieranie danych osobowych w przypadku tego celu może odbywać się w sposób automatyczny (z wykorzystaniem plików cookies);
c) Użytkownik ma jednak możliwość zablokowania zbierania informacji z wykorzystaniem plików cookies (więcej informacji można znaleźć w §3 Polityki Prywatności);
3) statystyki i analizy zachowań Użytkowników na Stronie Internetowej:
a) podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ponieważ prowadzenie statystyki i analiz zachowań Użytkowników na Stronie Internetowej jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora;
b) zbieranie danych osobowych w przypadku tego celu może odbywać się w sposób automatyczny (z wykorzystaniem plików cookies);
c) Użytkownik ma jednak możliwość zablokowania zbierania informacji z wykorzystaniem plików cookies (więcej informacji można znaleźć w §3 Polityki Prywatności).

[odbiorcy danych]

3. Administrator może udostępnić dane osobowe swoim podwykonawcom (podmiotom, z usług których korzysta przy przetwarzaniu) takim jak:
1) dostawcy narzędzi i aplikacji używanych na Stronie Internetowej;
2) podmioty świadczące usługi marketingowe;
3) podmioty świadczące usługi obsługi i utrzymania systemów IT.
4. Administrator jest uprawniony do udostępnienia danych osobowych również innym podmiotom, jeśli obowiązek taki wynika z przepisów prawa.
5. W odniesieniu do danych osobowych zawartych w danych zdarzeń dotyczących działań osób w witrynach internetowych i aplikacjach Użytkownika, które integrują narzędzia biznesowe
Facebooka, dla których przetwarzania Administrator i Facebook wspólnie określają środki i cele, Administrator i Facebook Ireland są współadministratorami danych osobowych zgodnie z art. 26 RODO. Więcej informacji można znaleźć pod tym linkiem: https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools_jointprocessing.

[przekazywanie danych poza EOG]
6. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy za wyjątkiem udostępniania danych podwykonawcom Administratora (podmiotom, które przetwarzają dane w jego imieniu), o których mowa w ust. 3. Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy może nastąpić, jeśli jest to zgodne z obowiązującymi przepisami (na przykład na podstawie standardowych klauzul umownych).
7. Administrator może przekazywać dane poza Europejski Obszar Gospodarczy w związku z korzystaniem z narzędzi i aplikacji na Stronie Internetowej dostarczanych przez Google LLC,
Facebook Ireland Ltd., LinkedIn Ireland Unlimited Company:
1) W przypadku Google LLC, Facebook Ireland Ltd., LinkedIn Ireland Unlimited Company następuje transfer danych do USA. Transfer danych poza Europejski Obszar
Gospodarczy odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych (art. 46 ust. 2 RODO).
2) Tekst standardowych klauzul umownych Google jest dostępny pod tym linkiem: https://privacy.google.com/businesses/processorterms/mccs/.

3) Informacje na temat przekazywania danych do USA przez Facebook Ireland Ltd. wraz z informacją o standardowych klauzulach umownych są dostępne pod tym linkiem: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.

4) Informacje na temat przekazywania danych do USA przez LinkedIn Ireland Unlimited Company można znaleźć pod tym linkiem: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62548/przekazywanie-danych-z-unii-europejskiej-europejskiego-obszaru-gospodarczego-i-szwajcarii?lang=pl

[czas przetwarzania]

8. Dane osobowe przetwarzane w celu:
1) skontaktowania się z Użytkownikiem – przetwarzane są przez okres 1 roku od dnia ich zebrania;
2) prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora – przetwarzane są do momentu cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu;
3) statystyki i analizy zachowań Użytkowników na Stronie Internetowej – przetwarzane są przez okres 1 roku od dnia ich zebrania.

[prawa Użytkowników]

9. Użytkownikowi, którego dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
1) prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania danych osobowych;
3) prawo do usunięcia danych osobowych;
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) prawo do przeniesienia danych osobowych;
6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
7) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
10. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik, którego dane dotyczą ma również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. W celu wykonania swoich praw Użytkownicy, których dane dotyczą, mogą skontaktować się z Administratorem.
12. Użytkownik może zwrócić się do Administratora również w celu uzyskania informacji na temat tego, dlaczego Administrator uznał, że może przetwarzać dane osobowe Użytkownika na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.

[zautomatyzowane podejmowanie decyzji]

13. Administrator nie podejmuje wobec Użytkowników decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołują wobec Użytkowników skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nich wpływają.

§ 3
[pliki cookies]

1. W ramach działalności Strony Internetowej wykorzystywane są pliki cookies zapisywane w urządzeniach końcowych Użytkowników. Przez wykorzystywanie plików cookies należy rozumieć ich przechowywanie i uzyskiwanie do nich dostępu przez Administratora.
2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika.
3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych.
4. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają:
1) treść (np. identyfikatory akcji);
2) nazwę strony internetowej;
3) informacje o czasie ich przechowywania na urządzeniu końcowym;
4) numer.
5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
1) dostosowania zawartości Strony Internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony Internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę Internetową, dostosowując ją do jego potrzeb i preferencji;
2) dostosowania reklam wyświetlanych Użytkownikowi do jego preferencji;
3) tworzenia statystyk i analiz dotyczących korzystania ze Strony Internetowej.
6. Mogą być stosowane dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”.
7. Cookies „sesyjne” to pliki tymczasowe, czyli takie, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wygaśnięcia sesji (np. opuszczenia Strony Internetowej, usunięcia ich przez Użytkownika, lub zamknięcia przeglądarki).
8. Cookies „stałe” to pliki, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies. Użytkownik może je jednak wcześniej usunąć.
9. Wykorzystywanie plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.
10. Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych dopuszczają zwykle zapisywanie plików cookies w urządzeniach końcowych użytkowników stron internetowych. Ustawienia te mogą jednak zostać zmienione przez Użytkownika.
11. Użytkownik ma możliwość określenia warunków wykorzystywania plików cookies za pomocą ustawień oprogramowania (przeglądarki internetowej) zainstalowanego na jego urządzeniu końcowym.
12. Użytkownik ma również możliwość zmiany ustawionych warunków wykorzystywania plików cookies. Zmiana może polegać na częściowym lub całkowitym ograniczeniu możliwości zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
13. Zablokowanie plików cookies lub ich usunięcie może powodować utrudnienia w korzystaniu ze Strony Internetowej, na przykład dlatego, że niektóre jej opcje nie będą dla dostępne dla Użytkownika.
14. Zgodnie z przepisami ustawy prawo telekomunikacyjne, zgoda użytkownika końcowego na przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w
telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika końcowego może być wyrażona przez użytkownika również za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu końcowym. W przypadku zatem gdyby użytkownik nie chciał wyrazić takiej zgody, powinien dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej.
15. Szczegółowe informacje w zakresie zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oraz ich usunięcia uzyskać można na oficjalnej stronie internetowej konkretnej
przeglądarki.
16. W szczególności powyższe informacje można znaleźć pod podanymi niżej adresami. Kliknięcie danego linku spowoduje przeniesienie Użytkownika poza Stronę Internetową. W
zależności od przeglądarki, z której korzysta Użytkownik informacje na temat zmiany ustawień Użytkownik może znaleźć pod następującymi adresami:
1) przeglądarka Firefox;
2) przeglądarka Chrome;
3) przeglądarka Microsoft Edge;
4) przeglądarka Opera;
5) przeglądarka Safari.

§ 4
[narzędzia wykorzystywane na Stronie Internetowej]

1. Administrator w ramach Strony Internetowej korzysta z narzędzi informatycznych dostarczanych przez podmioty zewnętrzne. Korzystanie z tych narzędzi może wiązać się z
korzystaniem z plików cookies tych podmiotów.

[narzędzia Google]

2. Administrator korzysta na Stronie Internetowej z narzędzi dostarczanych przez Google (w tym Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii):
1) Google Analytics,
2) Google Tag Manager.
3. Dzięki korzystaniu z cookies, Google Analytics analizuje ruch i sposób w jaki Użytkownicy poruszają się po Stronie Internetowej.
Administrator wykorzystuje dane zbierane przez Google Analytics do remakretingu/retargetingu, raportowania wyświetleń w sieci reklamowej Google oraz do analizy danych demograficznych i zainteresowań Użytkowników. Administrator może ustalić słowa kluczowe, reklamy, grupy reklam i kampanie, które najskuteczniej przyciągają klientów. Administrator może obserwować również aktywność na Stronie Internetowej: przewijanie strony, kopiowanie jej elementów, czas aktywności danego użytkownika i inne zdarzenia. Wszystkie te dane zbierane są anonimowo. Umożliwia to mechanizm anonimizacji nr IP użytkownika. Użytkownicy mogą zapobiec wykorzystywaniu swoich danych w Google Analytics. Więcej informacji o tym jak można to zrobić znajduje się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

4. Google Tag Manager jest systemem do zarządzania tagami i kodami umieszczanymi na Stronie Internetowej. W ramach Google Tag Manager Google może zbierać informacje np. o sposobach korzystania z usługi i tagów oraz o stosowanych tagach. Te dane są używane zgodnie z polityką prywatności Google.
5. Polityka prywatności Google jest dostępna pod tym linkiem: https://policies.google.com/privacy.

6. Google może przekazywać dane osobom trzecim. Na temat korzystania z plików cookies przez Google więcej informacji można znaleźć pod tym linkiem:  https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl&gl=pl.

[narzędzia biznesowe Facebooka]
7. Administrator korzysta z narzędzi biznesowych dostarczanych przez Facebook (w tym Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii) takich jak Facebook Pixel, które służy do działań marketingowych.
8. Facebook Pixel „śledzi” odwiedziny i zachowania Użytkowników poruszających się po Stronie Internetowej. Dzięki temu można do nich kierować dostosowane do nich reklamy (remarketing/retargeting).
9. Administrator otrzymuje od Facebooka jedynie dane statystyczne, bez odniesienia do konkretnych Użytkowników. W ten sposób Administrator sprawdza skuteczność reklam na Facebooku i Instagramie, bada rynek i prowadzi własne statystyki.
10. Dane z Facebook Pixel Administrator zbiera jedynie do analiz statystycznych, a reklamy zleca jedynie na podstawie zbiorczych kryteriów, nigdy do konkretnego Użytkownika.
11. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych na portalu Facebook, znajduje się pod tym linkiem: https://www.facebook.com/privacy/explanation, a na portalu Instagram znajduje się pod tym linkiem: https://help.instagram.com/155833707900388.

[LinkedIn]

12. Administrator korzysta na Stronie Internetowej z kodu związanego z serwisem społecznościowym LinkedIN.
13. Przeglądarka Użytkownika może nawiązać połączenie z serwisem społecznościowym LinkedIN i przekazać informacje o odwiedzeniu Strony Internetowej. Dotyczy to wyłącznie
użytkowników, którzy posiadają profil na wyżej wymienionych stronach i wyrazili zgodę na śledzenie ich aktywności.
14. Szczegóły na temat przetwarzania danych przez serwis społecznościowy LinkedIN znajdują się w polityce prywatności serwisu pod adresem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL.